Ikrafttræden m.v.

Kapitel 16

Ikrafttræden m.v.

§ 88. Loven træder i kraft den 1. juli 1977. § 13 træder i kraft den 1. maj 1978.

Stk. 2. (Overgangsbestemmelse, udeladt).

§ 89. Lovene nr. 226, 227 og 228 af 11. juni 1954 om henholdsvis almindelig arbejderbeskyttelse, arbejderbeskyttelse inden for handels- og kontorvirksomhed og arbejderbeskyttelse inden for landbrug, skovbrug og gartneri ophæves.

Stk. 2. For så vidt angår forhold, hvorom der efter loven skal eller kan fastsættes nærmere regler administrativt, kan beskæftigelsesministeren bestemme, at reglerne herom i de i stk. 1 nævnte love forbliver i kraft indtil de afløses af bestemmelser fastsat i henhold til denne lov. Det samme gælder regler, der er fastsat med hjemmel i de nævnte love samt regler, der er holdt i kraft ved § 76 i lov om almindelig arbejderbeskyttelse.

Stk. 3. Overtrædelse af de bestemmelser, der forbliver i kraft efter stk. 2, straffes med bøde eller fængsel i indtil 2 år. §§ 83 og 85-87 finder tilsvarende anvendelse.

§ 90. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Lov nr. 187 af 30. marts 1999 indeholder i § 5 følgende bestemmelser:

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 15. maj 1999, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2-4. (Overgangsbestemmelserne udeladt).

Stk. 5. Regler udstedt i medfør af § 41, stk. 2, eller § 58, stk. 2, i lov om arbejdsmiljø, jf. lovbekendtgørelse nr. 497 af 29. juni 1998, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller erstattes af regler udstedt i medfør af færdselslovens § 86 a som affattet ved den lovs § 1, nr. 2.

Lov nr. 191 af 24. marts 2004 indeholder i § 4 følgende bestemmelser:

§ 4

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2004, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 1 og 4, og § 2, nr. 1, finder anvendelse ved den første ansættelse af formand og stedfortræder efter den 1. april 2004.

Lov nr. 425 af 9. juni 2004 indeholder i § 2 følgende bestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2004, jf. dog stk. 2-5.

Stk. 2. § 13 a, stk. 1, i lov om arbejdsmiljø som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10, § 72 a i lov om arbejdsmiljø som affattet ved denne lovs § 1, nr. 14, og § 74, stk. 4, i lov om arbejdsmiljø som affattet ved denne lovs § 1, nr. 15, træder i kraft den 1. januar 2005.

Stk. 3. § 1, nr. 9, træder, for så vidt angår ophævelsen af § 13, stk. 1-4, i lov om arbejdsmiljø, i kraft den 1. januar 2009.

Stk. 4. §§ 13 a og 13 b i lov om arbejdsmiljø som affattet ved denne lovs § 1, nr. 10, har kun gyldighed indtil den 1. januar 2009.

Stk. 5. § 1, nr. 18, træder i kraft den 1. januar 2009.

Lov nr. 300 af 19. april 2006 indeholder i § 2 følgende bestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 28. april 2006, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. § 1, nr. 1-4, træder i kraft den 1. januar 2007.

Stk. 3. § 1, nr. 5-11, finder anvendelse på overtrædelser begået efter den 28. april 2006.

Lov nr. 175 af 27. februar 2007 indeholder i § 2 følgende bestemmelser:

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. april 2007.

Stk. 2. (Overgangsbestemmelse udeladt).

Stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter nærmere regler om, hvordan virksomheder, der i medfør af § 78 a som indsat ved § 1, nr. 17, i lov nr. 425 af 9. juni 2004 har været omfattet af symboler tildelt efter de hidtil gældende regler om offentliggørelse af virksomhedernes arbejdsmiljø, bliver omfattet af denne lov.

Lov nr. 512 af 6. juni 2007 indeholder i § 27 følgende bestemmelser:

§ 27. Loven træder i kraft den 15. august 2007.

Stk. 2. Samtidig ophæves lov nr. 436 af 14. juni 1995 om røgfri miljøer i offentlige lokaler, transportmidler og lign.

Lov nr. 106 af 26. februar 2008 indeholder i § 35 følgende bestemmelse.

§ 35.  Loven træder i kraft den 1. marts 2008.

Stk. 2-4. (Overgangsbestemmelse udeladt).

Lov nr. 559 af 17. juni 2008 indeholder i § 2 følgende bestemmelse:

§ 2

 Loven træder i kraft den 1. juli 2008

Lov nr. 1395 af 27. december 2008 indeholder i § 2 følgende bestemmelse:

§ 2

 Loven træder i kraft den 1. januar 2009. § 77, stk. 4 og 5, som affattet ved denne lov, jf. § 1, nr. 9, træder dog først i kraft den 29. december 2009.

Lov nr. 482 af 12. juni 2009 indeholder i § 14 følgende bestemmelse:

§ 14

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. august 2009, jf. dog stk. 2-6.

Stk. 2-3. (Overgangsbestemmelserne udeladt).

Stk. 4. § 77, stk. 5, nr. 2 og 3, i lov om arbejdsmiljø som ændret ved denne lovs § 7, nr. 1, træder i kraft den 29. november 2009.

Stk. 5-7. (Overgangsbestemmelser udeladt).

Lov nr. 508 af 19. maj 2010 indeholder i § 2 følgende bestemmelse:

§ 2

Stk. 1 . Loven træder i kraft den 1. oktober 2010, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 . § 15 a, stk. 5, § 72, stk. 2, § 77, stk. 6, § 79, stk. 2, § 81, stk. 1, og § 83, stk. 2, i lov om arbejdsmiljø som affattet henholdsvis ændret ved denne lovs § 1, nr. 8, 11 og 14-17, træder i kraft den 21. maj 2010.

Stk. 3. Medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen, som har gennemført en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse mellem den 1. april 1991 og den 1. oktober 2010, skal ikke gennemføre den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse efter § 9, stk. 1, 1. pkt., som affattet ved denne lovs § 1, nr. 2. Arbejdsgiveren skal dog tilbyde disse medlemmer supplerende arbejdsmiljøuddannelse svarende til 1 ½ dags varighed hvert år i funktionsperioden.

Beskæftigelsesministeriet, den 7. september 2010

Inger Støjberg