11 timers reglen

Inden for hviletidsbestemmelserne findes der både en bekendtgørelse samt en vejledning 

Hviletidsreglerne siger at, der skal gå 11 timers fra du forlader dit arbejde, til du møder igen. De 11 timer skal ligge inden for en periode på 24 timer.

Det betyder, at fra det tidspunkt hvorfra arbejdstiden beregnes, skal der gives 11 timers hvil, når man regner 24 timer tilbage.

Derfor er det ikke lovligt, at arbejde mere end 13 timer ad gangen. Overtrædelser af hviletiden kan medføre straf.

Den der lader arbejde udføre i strid med regler om 11 timers hvile og ugentligt fridøgn, leder eller fører tilsyn med sådant arbejde eller udfører arbejde i strid med lovens kapitel 9, straffes med bøde eller fængsel ind til 1 år. Anmeldelse til Politi og Arbejdstilsyn kan ske gennem VSL 3614 1111

Du kan altid få kontrolleret lovligheden af dine vagtplaner enten hos din tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentanten. Du kan også kontakte VSL 36 14 11 11

Vigtige nyheder

Arbejdsskadede venter i årevis på erstatning

Sagsbyrden i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) vokser. Inden for få år er ventetiden for vurdering af sager om tabt erhvervsevne øget med...

Læs mere her