Lov om arbejdsmiljørepræsentant

Arbejdsmiljørepræsentantens virke er bestemt i Lov om Arbejdsmiljø. I virksomheder med 10-34 ansatte, skal der vælges AMR for 2 år af gangen. Arbejdsmiljørepræsentanten skal være fra medarbejdersiden og kan ikke have lederansvar. Virksomheden vælger selv arbejdsmiljøleder, hvis opgave er, at samarbejde med medarbejdernes valgte AMR om arbejdsmiljø og sikkerhed. 

I virksomheder med 35 ansatte og op efter, skal der vælges en eller flere arbejdsmiljøgrupper som hver består af én AMR og én ledelsesrepræsentant. Deres opgave er, at tage sig af det daglige arbejdsmiljøarbejde.

Arbejdsmiljøgrupperne skal være repræsenteret i arbejdsmiljøudvalg (AMU) som skal arbejde med det overordnede arbejdsmiljø. Formanden for AMU skal være fra ledelsen, eller have mandat fra ledelsen til at træffe beslutninger.

Antallet af arbejdsmiljørepræsentanter aftales mellem ledelse og ansatte. Der skal dog være lige mange arbejdsmiljørepræsentanter og ledelsesrepræsentanter.

§ 8. Arbejdsgiveren skal sørge for, at medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen får en efter forholdene rimelig tid til rådighed til at varetage deres pligter i arbejdsmiljøarbejdet.

Stk. 2. Arbejdsgiveren skal give medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen lejlighed til at erhverve sig den fornødne viden om eller uddannelse i arbejdsmiljømæssige spørgsmål.

Stk. 3. Arbejdsgiveren skal give medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen lejlighed til at deltage i planlægningen, for så vidt angår spørgsmål om arbejdsmiljø på arbejdspladsen.

Stk. 4. Arbejdsgiveren skal give medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen mulighed for at koordinere deres samarbejde.

§ 9. Arbejdsgiveren skal sørge for, at medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen har gennemført en obligatorisk arbejdsmiljøuddannelse af en varighed på 3 dage inden 3 måneder efter valget eller udpegningen af den pågældende. Arbejdsgiveren skal herefter tilbyde medlemmerne af arbejdsmiljøorganisationen supplerende arbejdsmiljøuddannelse i det første år svarende til 2 dages varighed og i hvert af de efterfølgende år i funktionsperioden svarende til 1½ dags varighed. De første 2 dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse skal kunne være gennemført inden for de første 12 måneder af funktionsperioden.

§ 10. Arbejdsgiveren afholder udgifterne ved arbejdsmiljørepræsentantens hverv og godtgør arbejdsmiljørepræsentanten tab af indtægt.

Stk. 2. Arbejdsmiljørepræsentanten er beskyttet mod afskedigelse og anden forringelse af sine forhold på samme måde som tillidsmænd inden for vedkommende eller tilsvarende faglige område.

Stk. 3. Uoverensstemmelser om beskyttelsen efter stk. 1 og 2, herunder spørgsmål om hvilke regler, der finder anvendelse, og om brud på eller fortolkning af reglerne afgøres ved fagretlig behandling, jf. § 33 i lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter.

Med andre ord er en arbejdsmiljørepræsentant beskyttet af lovgivningen.

Vigtige nyheder

Galt eller Genialt...?

Overenskomster og medlemskaber af OK-fagforeningerne går hånd i hånd.Eller... det burde de i hvert fald.

Læs mere her