Barsel

Her kan du læse om reglerne i forbindelse med graviditet, adoption og barsel.

Hvis du har spørgsmål om reglerne, eller hvis der opstår problemer på din arbejdsplads i forbindelse med din graviditet og barsel, kan vi hjælpe. 

Vi er klar til at hjælpe på telefon 36 14 11 11 eller vsl@forbundet.dk

Hvor meget barsel kan jeg holde?

Barselsorloven er inddelt sådan:

Graviditetsorlov til mor 4 uger før forventet fødsel.

Barselsorlov til mor i 14 uger efter fødslen.

Fædreorlov i 2 uger efter fødslen eller efter aftale med arbejdsgiver inden barnet bliver 14 uger. Forældreorlov i 32 uger, som forældrene kan dele.

Som mor

 4 ugers graviditetsorlov   Du kan få barselsdagpenge under graviditetsorloven, som kan holdes 4 uger før, du forventer at føde. 
14 ugers barselsorlov Fra dagen efter du har født, har du 14 ugers barselsorlov med ret til barselsdagpenge.
32 ugers forældreorlov Efter din barselsorlov har du 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge, som du kan dele med barnets anden forælder.

Fra dagen efter barnet er født, kan du som mor holde op til 46 ugers (14 + 32) barselsorlov.

Husk, at du senest 3 måneder før din termin skal fortælle din arbejdsgiver, hvornår du forventer at føde, og hvornår du går på barselsorlov.

Som far eller medmor

2 ugers fædreorlov  

Som far eller medmor kan du holde fædreorlov med barselsdagpenge i de 2 første uger, efter dit barn er født.

Du må gerne vente med at starte fædreorloven til barnet er kommet hjem fra hospitalet. 

32 ugers forældreorlov

Efter din fædreorlov har du 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge, som du kan dele med din partner.

Du kan også efter aftale med din arbejdsgiver holde fædreorloven fleksibelt over de første 14 uger.

Husk, at du senest 4 uger før, du forventer at gå på orlov skal fortælle din arbejdsgiver, hvornår du vil holde dine 2 ugers fædreorlov.

Her kan du beregne jeres barsel

Hvad er fleksibel fædreorlov?

Har du aftalt med din arbejdsgiver at sprede din fædreorlov, kan du fx holde en uges orlov lige efter fødslen og den anden uge senere, blot inden for de første 14 uger efter fødslen.

Du må også gerne holde fædreorloven som enkeltdage spredt over de 14 uger.

Din fædreorlov svarer til det antal timer, du er ansat. Når du arbejder på fuld tid mandag til fredag, har du 74 timers fædreorlov (2 x 37) at fordele inden for de 14 uger.

Hvad hvis jeg bliver syg under graviditet?

Hvis din læge skønner, at du er syg på grund af din graviditet, har du mulighed for at blive sygemeldt efter de almindelige regler om sygemelding.

Hvis arbejdet derimod har en farlig karakter med risiko for fostret eller graviditeten, så skal din arbejdsgiver tilbyde andre passende arbejdsopgaver. Er det ikke muligt, kan du blive hjemsendt med fuld løn, indtil du overgår til den ordinære graviditetsorlov.

Når du er gravid, kan du gå fra på orlov mindst 4 uger før din termin. Visse overenskomster giver dog ret til at gå på graviditetsorlov 8 uger før termin.

Kan jeg blive fyret, når jeg er gravid

Din arbejdsgiver må ikke afskedige dig på grund af fravær under din graviditet, barsel eller adoption. Dog er det vigtigt, at du varsler dit fravær.

Hvis du føler dig uretfærdigt afskediget på grund af graviditet, barsel eller adoption, så er det din arbejdsgivers ansvar at bevise, at afskedigelsen ikke har noget med de forhold at gøre. Din arbejdsgiver må heller ikke ændre dine arbejdsforhold, så længe du er væk.

Enhver form for negativ forskelsbehandling i forbindelse med graviditet og under orlovsfravær regnes som direkte og ulovlig forskelsbehandling på grund af køn. Blandt andet skal den forælder, der er på orlov, indkaldes til mus-samtaler, lønreguleres og andet på linje med øvrige medarbejdere.

Kontakt altid Serviceforbundet, hvis du bliver fyret under graviditet eller oplever anden diskrimination. Ring til Serviceforbundets eksperter på telefon 70 15 04 00.

Hvad er mine rettigheder, hvis jeg får fertilitetsbehandling?

Hvis du går til undersøgelse eller behandling for barnløshed, behandles fraværet som sygdom. Det betyder, at hvis du har ret til løn under sygdom, får du løn under fraværet. Hvis du ikke har ret til løn under sygdom, kan du eventuelt få sygedagpenge. Det er kun den person, som behandles for barnløshed, der har ret til løn eller sygedagpenge.

Du skal følge de almindelige regler for sygemelding på din arbejdsplads, når du skal være fraværende. Kvinder og mænd i fertilitetsbehandling er særligt beskyttet mod afskedigelse efter ligebehandlingsloven. Den særlige beskyttelse gælder dog først, når den egentlige fertilitetsfremmende behandling er begyndt.

Den særlige beskyttelse gælder ikke den forudgående udredningsfase, hvor det undersøges, hvilken behandling du som kvinde skal gennemgå.

Har jeg ret til fravær fra arbejdet på grund af forebyggende graviditetsundersøgelser?

Når du er blevet gravid, gælder som hovedregel de almindelige regler for gravide.

Kvinder har ret til fravær i forbindelse med forebyggende graviditetsundersøgelser, når de finder sted i arbejdstiden.

Hvis din graviditet er sket med kunstig befrugtning, vil der ofte være behov for ret omfattende graviditetsundersøgelser. Det antages, at også sådanne graviditetsundersøgelser berettiger til fravær fra arbejdet.

Arbejdsgiveren udbetaler dagpenge under fravær fra arbejdet på grund af forebyggende graviditetsundersøgelser, medmindre du er omfattet af en overenskomst, der giver dig bedre rettigheder. Arbejdsgiveren har ikke mulighed for at få refusion for udbetalte dagpenge, som er udbetalt i forbindelse med forebyggende graviditetsundersøgelser.

Hvad hvis mit barn bliver syg efter fødslen?

Bliver dit barn indlagt på hospitalet inden for de første 46 uger efter fødslen, har du som forælder krav på, at din orlov forlænges eller udsættes med den tid, barnet har været indlagt. Dog kan de to ugers fædreorlov kun udsættes, men ikke forlænges.

Bliver du som mor så syg under barselsorloven, at du ikke er i stand til at passe barnet, kan du få sygedagpenge, og dit barns far kan overtage retten til barselsorloven i moderens første 14 uger efter fødslen. 

Det er din kommunes dagpengekontor, der skal vurdere overførslen af barselsdagpenge fra dig til dit barns far.

Hvor kan jeg læse mere om reglerne for barselsorlov?

Hvad er reglerne ved adoption?

Adoption fra udlandet

Hvis I adopterer fra udlandet, har I ret til barselsdagpenge i op til 4 uger, før I modtager barnet, hvis I skal opholde jer i udlandet. Det gælder for jer begge fra den dag, I rejser til udlandet for at hente barnet.

Perioden kan forlænges med op til 4 uger, hvis I er tvunget til at forlænge opholdet. I kan ikke få barselsdagpenge i mere end de 8 uger, selvom I er nødt til at opholde jer i landet i længere tid.

Adoption fra Danmark

Hvis I adopterer et barn fra Danmark, har I ret til op til 1 uges orlov, inden I får barnet med hjem, hvis I skal opholde jer sammen med barnet på modtagelsesstedet. Orloven kan dog i særlige tilfælde forlænges med op til 1 uge mere til 2 uger i alt.

Når I har modtaget barnet

I kan få barselsdagpenge 46 uger efter den dag, I har modtaget barnet. Modtagelsesdagen er den dag, hvor de formelle betingelser, for at I kan tage hjem med barnet, er opfyldt.

14 ugers orlov til én af jer

I de første 14 uger efter modtagelsen af barnet har én af jer ret til 14 ugers orlov med barselsdagpenge.

I må gerne skiftes til at holde de 14 uger.

2 ugers orlov sammen

Inden for de første 14 uger efter modtagelsen har I ret til at holde 2 ugers adoptionsorlov med barselsdagpenge samtidig. De 2 uger skal være i sammenhæng.

32 ugers barsel med barselsdagpenge

Herefter har I hver især ret til at holde 32 ugers forældreorlov, som I frit fordele mellem jer.

Overenskomstens regler om barsel

Alt dette KAN være til fuld løn, hvis det er indskrevet i overenskomsten, og du har opfyldt betingelserne. Hvis der ikke er overenskomst, er betalingen barselsdagpenge.

Efter barselsperioden, starter den egentlige forældreorlov, som er på 32 uger til barsels dagpenge. De 32 uger kan strækkes til 46 uger, dog med barsels dagpenge svarende til 32 uger, fordelt over de 46 uger.

Hvis du har et arbejde, der er omfattet af overenskomst, er der en mulighed for at få en del af forældreorloven til fuld løn, og der må du ind og kigge i den overenskomst, der er relevant for dig, for at få de præcise fordelingsmuligheder.

Vigtige nyheder

Galt eller Genialt...?

Overenskomster og medlemskaber af OK-fagforeningerne går hånd i hånd.Eller... det burde de i hvert fald.

Læs mere her