Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening

Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening er ansvarlig for behandling af de personoplysninger, vi har modtaget om dig.

Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening er en del af Serviceforbundet sammen med andre fagforeninger, som repræsenterer hvert sit fagområde. Du kan se mere om Serviceforbundet på www.Serviceforbundet.dk og Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening på www.vsl.dk.

Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforenings formål er at samle alle ved vagt og sikkerhed samt føre kontrol og opsyn af beskæftigede arbejdere for at fremme såvel deres økonomiske som øvrige faglige interesser, derunder at gældende love, overenskomster og andre aftaler bliver respekteret. Derudover er det fagforeningens formål at virke for, at alle inden for vagt- og sikkerhedsområdet bliver medlem af fagforeningen.

Nedenfor kan du læse om behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os.

Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening

Ramsingsvej 30

2500 Valby

CVR-nr. 12422490

Telefon: 36141111

Mail: vsl@forbundet.dk

Derfor har vi brug for dine personoplysninger
Når du melder dig ind i Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening, registrerer Serviceforbundet oplysningerne på vegne af os. Derfor udveksler vi dine medlemsoplysninger med Serviceforbundet.

Hvilke oplysninger er vigtige for os?

 • Navn, adresse, telefonnummer, e-mail.
 • Cpr-nummer.
 • Dit fagforeningsmæssige tilhørsforhold.
 • Eventuelle helbredsmæssige oplysninger eller straffeattester, eksempelvis i forbindelse med faglige sager.
 • Arbejdsplads, hvis du oplyser os, hvor du arbejder.
 • Klubtilhørsforhold, hvis du er medlem af en arbejdspladsklub
 • Hvilke kurser du deltager i.
 • Kontingentforhold, herunder fagforening, afdeling og klub, dine betalinger og indbetalingsmåde samt eventuelle forsikringer.
 • Bank-/kontooplysninger, hvis vi har foretaget udbetalinger til dig, eksempelvis i forbindelse med kurser, eller hvis du har bedt os om at tilmelde dig til Betalingsservice.
 • Tillidshverv, eksempelvis hvis du er sikkerheds- eller tillidsrepræsentant på din arbejdsplads.
 • Uddannelse, hvis du er optaget som elev eller har afsluttet uddannelse, hvis du giver os oplysningerne.
 • Erhvervsstatus, hvis du bliver pensioneret, går på barsel, er frihedsberøvet med videre, så vi kan tilpasse dit kontingent og vores tilbud til dig.
Vi bruger personoplysningerne til at hjælpe dig bedst muligt 
Du skal have den bedste service, og det kan vi kun give dig, hvis vi har relevante oplysninger om dig.

Vi skal kunne:
 • administrere dit medlemskab og opkræve kontingent og indberette til SKAT
 • yde juridisk og forhandlingsmæssig bistand i fagretlige sager og socialrådgiver sager
 • sende forhandlede overenskomster til afstemning
 • anmelde tillidshverv til arbejdsgiver/arbejdsgiverforening
 • arbejde for uddannelse og opkvalificering
 • administrere din gruppelivsforsikring og eventuelt fritidsulykkesforsikring
 • give dig mulighed for at benytte dig af en række medlemsfordele.

Sådan behandler vi dine oplysninger
Oplysningerne om, at du er medlem af en fagforening og dine helbredsmæssige oplysninger, er følsomme personoplysninger.

De oplysninger behandler vi alene i vores medlemmers interesse og med det formål at sikre medlemmerne de bedst mulige vilkår og rettigheder på arbejdsmarkedet, eksempelvis i forbindelse med fagretlige sager.

Hvis behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for at overholde de arbejdsretlige forpligtelser, så har det hjemmel i persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra b.

Hvis behandlingen af dine oplysninger er nødvendig for at kunne fastlægge eller stille et retskrav, så har det hjemmel i persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra f samt § 11, stk. 2, om CPR-numre.

Du bliver nogle gange bedt om samtykke
I visse tilfælde har du givet dit samtykke – altså sagt ja – til behandlingen af dine personoplysninger.

Du kan også blive spurgt, om du vil give samtykke til behandling af dine personoplysninger til nye formål. Samtykke giver du via ”Min side” på www.serviceforbundet.dk. Du finder ”Min side” på forsiden af serviceforbundet.dk.

Du kan trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre via ”Min side” på www.serviceforbundet.dk eller ved at kontakte os.

Du skal være opmærksom på, at hvis du trækker dit samtykke tilbage, så gælder det fra det tidspunkt, du trækker dit samtykke tilbage. Det har dermed ikke tilbagevirkende kraft. Kontakt os, hvis du er i tvivl.

Hvem giver vi dine personoplysninger til?
Vi giver dine personoplysninger videre til udvalgte samarbejdspartnere for at kunne levere den service og de tilbud til dig, som vi har lovet dig i forbindelse med dit medlemskab af Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening:

Vi leverer for eksempler til:

 • Serviceforbundet.
 • FH og FH’s samarbejdspartnere, herunder Fagbevægelsesfordelskort (medlemskort og medlemsfordele), FIU og Faglige Seniorer.
 • ALKA og ALKA’s samarbejdspartnere, herunder MedlemsKontaktCenter.
 • Min A-kasse, herunder Min A-kasses IT-leverandør.
 • Vores databehandlere.
 • Eksterne advokater og andre rådgivere.
 • Offentlige myndigheder.
 • PensionDanmark og eventuelt andre arbejdsmarkedspensionskasser.
 • Din arbejdsgiver i forbindelse med anmeldelse af tillidshverv og i tilfælde af strejke.

Hvem modtager vi personoplysninger fra?
I nogle tilfælde modtager vi personoplysninger om dig fra andre. Det drejer sig typisk om oplysninger

 • fra tillidsvalgte om resultat af valg til tillidshverv på din arbejdsplads, hvis du er blevet valgt.
 • fra et kursussted efter afholdt kursus om fremmøde.
 • i forbindelse med faglige sager, herunder oplysninger fra sagens parter, vidner og erklæringer.

Vi bruger herudover forskellige databehandlere blandt andet i forbindelse med levering af IT-support.

Hvis vi modtager oplysninger om dig fra en tredjepart, som du ikke kender til, kontakter vi dig inden for 30 dage.

Du kan altid henvende dig til os for at få at vide, hvilke oplysninger vi har modtaget om dig.

Sådan opbevarer vi dine personoplysninger
Dine personoplysninger opbevares, så længe vi har et sagligt formål med at anvende og opbevare dem.

Vi bruger ikke dine oplysninger, hvis du ikke længere er medlem. Dog med følgende undtagelser:

 • Vi bruger oplysningerne til statistiske formål i anonymiseret form.
 • I særlige tilfælde bruger vi oplysninger fra faglige sager, hvis de er principielle og dermed kan hjælpe andre medlemmer i lignende sager. Hvis vi bruger oplysninger fra din sag, vil navn, CPR-nummer m.v. være anonymiseret.

Vi udveksler ikke dine oplysninger med nogen, hvis du ikke længere er medlem. Der er dog følgende undtagelser:

 • Hvis du har haft fritidsulykkesforsikring gennem ALKA, orienterer vi ALKA om, at din indbetaling og dermed din forsikring ophører.
 • Hvis du afgår ved døden, og du er omfattet af gruppelivsforsikringen, videresender vi boets ansøgning om udbetaling med eventuelt tilhørende bilag, for eksempel dødsattest til ALKA. Vi arkiverer ikke ansøgning og bilag.

Sådan sletter vi dine personoplysninger
Dine personoplysninger slettes som udgangspunkt 10 år efter, at du ikke længere er medlem.

Hvis vi har behandlet en konkret sag, vil oplysningerne som udgangspunkt blive slettet 10 år efter, at den pågældende sag er afsluttet. For arbejdsskadesager er det dog 30 år.

Sletning efter 10 år vil efter en konkret vurdering kunne fraviges, så oplysninger slettes før eller efter de 10 år. Det sker, hvis der er saglige og tilstrækkeligt nødvendige grunde til enten at slette før eller at have oplysningerne efter de 10 år.

Du har ret til at se, hvilke oplysninger vi har
Du har efter persondataforordningen en række rettigheder i forhold til behandling af oplysninger om dig.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi har om dig. Kontakt os, hvis du ønsker det.

Ret til berigtigelse af oplysninger (rettelse)
Oplever du, at vi har forkerte oplysninger om dig, har du selvfølgelig ret til at få dem rettet. Du har også ret til at supplere med yderligere oplysninger, hvis det vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og opdaterede.

Ret til at få slettet oplysninger
I visse tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig før tidspunktet for vores almindelige generelle sletning. Det kan for eksempel være relevant, hvis du ikke længere er medlem hos os, og vi ikke har nogen saglig grund til at opbevare dine personoplysninger.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af personoplysninger. Dette gælder dog kun, hvis vores behandling hviler på persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra e og f. 

Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til begrænsning af behandlingen af personoplysninger
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til at tage dine data med dig, hvis særlige betingelser er opfyldt
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i

et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder.

Hvis du vil klage til Datatilsynet
Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du mener, at vi ikke lever op til dataforordningens bestemmelser. Kontaktinformationer på Datatilsynet finder du på www.datatilsynet.dk.

Du kan desuden kontakte os som dataansvarlig:

Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening

Ramsingsvej 30

2500 Valby

CVR-nr. 12422490

Telefon: 36141111

Mail: vsl@forbundet.dk


Vigtige nyheder

Galt eller Genialt...?

Overenskomster og medlemskaber af OK-fagforeningerne går hånd i hånd.Eller... det burde de i hvert fald.

Læs mere her