Arbejdstid

Din arbejdstid skal stå i din ansættelsesaftale.

Vær opmærksom på hvad månedsnormen er i din overenskomst, på VSL´s område kan en fuldtidsmånedsnorm svinge fra 140,66 timer til 160,33 timer.

Du må maksimalt arbejde 48 arbejdstimer pr. uge beregnet som et gennemsnit over en periode på 4 måneder. Det betyder, at du godt må arbejde mere end 48 timer i nogle uger, hvis du arbejder tilsvarende færre timer i andre uger. De 48 timer er inklusiv overarbejde.

Du kan læse mere om reglen om de 48 timer i loven om arbejdstidsdirektivet

Er du deltid skal timeantallet være anført. Hvis din ansættelse er baseret på under 8 timer ugentligt har du ikke krav om en ansættelseskontrakt. Du kan ikke ansættes på en 0 timers kontrakt.

Derfor er det vigtig du kontakter VSL, hvis du får en 0 timers kontrakt eller hvis din kontrakt ikke afspejler din faktuelle arbejdstid.

Arbejdsmiljøloven sikre dig, at du for hver 24 timer får mindst 11 timers sammenhængende hvile. Hvileperioden kan blive nedsat, når visse betingelser er opfyldt. Som hovedregel dog ikke til under 8 timer.

Herudover må du aldrig arbejde mere end 6 dage i træk. Ifølge arbejdsmiljøloven skal det ugentlige fridøgn så vidt muligt falde på en søndag. Fridøgnet skal som udgangspunkt hænge sammen med en daglig hvileperiode. Læs bekendtgørelsen om hvileperiode og fridøgn:

Arbejder du på en fridag, skal du have kompensation efter overenskomsten. Søgne- og helligdages betaling er er en erstatning for tabt løn, hvis en helligdag falder på en hverdag. Du får søgne- og helligdags betaling, hvis du arbejder under en overenskomst.

Hvis du arbejder om natten, skal du efter arbejdsmiljøloven have tilbud om gratis heldbreds kontrol, inden du påbegynder natarbejdet, og derefter mindst hvert 3 år.

Bliv medlem af VSL