Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljørepræsentant

Hvad er en arbejdsmiljørepræsentant?

Hvad er en arbejdsmiljørepræsentant?

En arbejdsmiljørepræsentant (AMR) er din repræsentant på arbejdspladsen og skal i samarbejde med ledelsen arbejde for et bedre arbejdsmiljø og den enkelte ansattes sikkerhed. 

Din arbejdsmiljørepræsentant gør din arbejdsgiver opmærksom på problemer med arbejdsmiljøet. AMR skal inddrages i virksomhedens planlægning af sikker¬hed, indkøb af udstyr mv. Det står i  
Bekendtgørelse om arbejdets udførelse, kapitel 2a.

Din arbejdsmiljørepræsentant skal gå til ledelsen med sikkerheds- og sundhedsproblemer på din arbejdsplads.

Du kan også bruge din arbejdsmiljørepræsentant hvis du har problemer, som du ikke har lyst til at dele med ledelsen. Husk at gøre arbejdsmiljørepræsentanten opmærksom på, at du ønsker tavshedspligt i en sag, hvis det er dit ønske.

Hvis problemerne ikke kan løses i samarbejde med ledelsen, kan din arbejdsmiljørepræsentant bringe sagen videre til Arbejdstilsynet.

Din arbejdsmiljørepræsentant kan standse arbejdet, hvis der er en alvorlig og umiddelbar fare. 

Din arbejdsmiljørepræsentant skal arbejde forebyggende og behandle ”nær-ved ulykker” samt vejlede i korrekt anmeldelse af arbejdsulykker mm. Din arbejdsmiljørepræsentant skal være opsøgende.

Arbejdsmiljørepræsentanter i VSL tilbydes alle 4 ugers grunduddannelse og efterfølgende flere forskellige uddannelser inden for fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Din arbejdsmiljørepræsentant deltager i arbejdet om en arbejdspladsvurdering (APV).

Er arbejdsmiljørepræsentanten beskyttet på samme måde som tillidsrepræsentanten?

Arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) og tillidsrepræsentanten (TR) arbejder sammen om at overholde reglerne og sikre et godt arbejdsmiljø. Den væsentligste forskel på AMR og TR er, at reglerne for AMR primært er lovbestemte, mens reglerne for TR primært er aftalt i overenskomsterne.

Begge har en særlig beskyttelse mod afskedigelse. Det betyder ikke, at AMR og TR ikke kan fyres, men det er mere besværligt og koster mere for arbejdsgiveren. Denne regel er indført for at sikre, at begge tillidshverv kan udføres uden at frygte repressalier fra arbejdsgiverens side. 

Det er derfor vigtigt, at du bruger din arbejdsmiljørepræsentant til at viderebringe kritik af arbejdsforhold, da AMR er bedre beskyttet fagretligt end dig som almindelig ansat. AMR har derfor et stort ansvar for at tage dine arbejdsmiljøproblemer videre til ledelsen.

Hvordan vælges en arbejdsmiljørepræsentant?

Arbejdsgiveren er ansvarlig for, at der holdes valg af arbejdsmiljørepræsentant, når der er mindst 10 medarbejdere i virksomheden. Men arbejdsgiveren må ikke blande sig i selve valget og ikke kunne se, hvem den enkelte har stemt på. Alle medarbejdere, som skal repræsenteres af arbejdsmiljørepræsentanten, skal have mulighed for at deltage i valget.

Valghandlingen sker ved almindelig flertalsafgørelse. Det kan være håndsoprækning eller skriftlig afstemning. Er der kun én kandidat er denne automatisk valgt eller genvalgt. Valget gælder for 2 år ad gangen. Du kan ikke afsættes i valgperioden hverken af ledelsen eller af kollegerne. 

Arbejdsmiljørepræsentanten skal være fra medarbejdersiden og må ikke have lederansvar. 

Den valgte arbejdsmiljørepræsentant har samme beskyttelse som tillidsrepræsentanter. Arbejdsgiveren har 14 dage til at komme med indsigelse mod den valgte. Når denne frist er udløbet, betragtes den valgte som accepteret af arbejdsgiveren.

Det er vigtigt, at VSL straks får besked, når der er vælges en ny arbejdsmiljørepræsentant. VSL skal anmelde den nyvalgte til arbejdsgiverorganisationen. Først når det er sket, er man fagretsligt beskyttet på samme måde som en tillidsrepræsentant. Hvis arbejdsgiver nægter at anerkende den person, I har valgt, kan VSL indbringe sagen fagretsligt.

Hvem kan vælges som arbejdsmiljørepræsentant?

Arbejdsmiljørepræsentanten på din arbejdsplads vælges af og blandt dig og dine kolleger på arbejdspladsen. Elever, lærlinge, arbejdsledere og arbejdsgivere kan ikke vælges. Men eleverne og lærlingene kan godt stemme.

Arbejdsmiljøloven stiller ikke krav om anciennitet og kvalifikationer.

Arbejdsmiljørepræsentanten repræsenterer alle faggrupper i det område, som arbejdsmiljøgruppen dækker i virksomheden. Arbejdsmiljørepræsentanten repræsenterer jer ansatte og skal være i kontakt med jer på arbejdspladsen, så I har mulighed for at gå i dialog om arbejdsmiljøproblemer. 

Arbejdsmiljørepræsentanten repræsenterer alle ansatte, som han/hun er valgt af, og det gælder uanset, om du og dine kolleger arbejder på kontor, i produktionen eller gør rent – og uanset fagligt tilhørsforhold.

Hvad er arbejdsmiljøorganisationen?

I virksomheder med højst 9 ansatte skal samarbejdet om sikkerhed og sundhed systematiseres, men der er ikke pligt til at danne en arbejdsmiljøorganisation (AMO). I det daglige foregår samarbejdet ved løbende, direkte kontakt og dialog mellem arbejdsgiveren, de ansatte og eventuelle arbejdsledere. Det er derfor ikke lovpligtigt at vælge en arbejdsmiljørepræsentant, hvis der er færre end 10 ansatte. 

Er der mere end 9 ansatte, skal jeres arbejdsgiver etablere en arbejdsmiljøorganisation, der består af en eller flere arbejdsledere og én eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter.

Hvis der er 35 eller flere ansatte på din arbejdsplads, skal jeres arbejdsgiver etablere en arbejdsmiljøorganisation, som består af én eller flere arbejdsmiljøgrupper og et eller flere arbejdsmiljøudvalg.

Læs mere i Arbejdstilsynets vejledninger om samarbejde om arbejdsmiljø ud fra hvor mange ansatte der er i din virksomhed:

1-9 ansatte

10-34 ansatte

35 eller flere ansatte

Bliv medlem i dag. 

Meld dig ind i dag og at få råd og hjælp til, hvordan du bruger din arbejdsmiljørepræsentant.