13. feb. 2020

Respektpakken – også for dig som vagt

Du er som privat vagt, der udfører arbejdsopgaver for det offentlige, også omfattet af Respektpakken, der blev vedtaget i 2016. Det har Justitsministeriet nu fastslået på baggrund af et spørgsmål fra VSL.

Politik
Billede til nyheden Respektpakken – også for dig som vagt
Også private vagter er omfattet af Respektpakken eller andre skærpede straffe, hvis de oplever vold, trusler eller chikane Foto: Shutterstock

- Svaret fra Justitsministeren på, om Respektpakken også dækker private vagter, er helt klart. Sådan siger VSL’s arbejdsmiljømedarbejder Martin Frendrup Krag Nielson.

- Reglerne i Respektpakken omfatter også private vagter, der udfører opgaver for det offentlige, for eksempel ved jobcentre og rådhuse eller som i visse tilfælde står for adgangskontrollen til ministerierne.  

Hvad er respektpakken?
I 2016 blev retspakken – i daglig tale kaldet Respektpakken – vedtaget.

Retspakken fik indflydelse på flere forskellige love og regler bl.a. straffeloven og de love der regulerer, hvordan vi straffer forbrydelser, og det erstatningsansvar en lovovertræder kan blive mødt med.

Lovændringerne, der kom med denne samlede pakke, skal give personer, der arbejder i det offentlige, en ekstra sikkerhed i deres job. Det er nødvendigt i forhold til den større risiko for vold og trusler, de kan blive udsat for på grund af deres arbejdsfunktion.

Spørgsmål til Justitsministeriet
Vagter, ansat i private vagtfirmaer, var ikke nævnt i Respektpakken, og derfor stillede VSL i 2019 spørgsmål til Folketingets Beskæftigelsesudvalg, som efterfølgende tog sagen op med Justitsministeriet.

- Vi er meget tilfredse med svaret fra Justitsministeriet, fortæller Martin. Det betyder nemlig, at også de privatansatte vagter, er beskyttet af reglerne i Respektpakken.

Det er dog kun vagter, der er ansat i private firmaer, som har opgaver for det offentlige, der direkte er dækket af reglerne i Respektpakken.  

Hvordan er vagter beskyttet gennem Respektpakken?
Vold og trusler mod ansatte i det offentlige bliver nu straffet hårdere end tidligere. Der er som udgangspunkt lagt en tredjedel oveni det almindelige straffeniveau.

- Vi har heldigvis ikke haft sager, hvor medlemmer af VSL er blevet udsat for vold, trusler eller chikane, som har været af en karakter, hvor Respektpakkens stramninger, har været taget i brug. Men på landsplan er der eksempler på sager, hvor reglerne er blevet anvendt, oplyser Martin.

Chikane er strafbart
Det er ikke kun direkte konfronterende vold og trusler, der har fået skærpet strafferammen. Også chikane af personer i offentlig tjeneste kan straffes efter reglerne i straffeloven.

Chikane kan for eksempel være at navngive bestemte personer på sociale medier – personer, der alene bliver hængt ud på grund af udførelsen af deres arbejde.

Også vagter der udfører private vagtopgaver er sikret
Justitsministeriet afslutter sin besvarelse med at tilføje, at privatansatte vagter, som ikke har opgaver for det offentlige, også er sikret bedre end almindelige borgere.

Disse vagter kan også være særligt udsatte for vold eller trusler om vold i kraft af deres arbejdsfunktion. For personer i denne risikogruppe er der i forvejen en bestemmelse i straffeloven, som hæver strafferammen med op til en halv gang længere straf, hvis offeret i kraft af sit arbejde er særlig udsat for vold og trusler. 

Hvor kan jeg læse mere om dette?
Du kan finde Justitsministeriets samlede besvarelse her.

Straffeloven § 119

Stk. 1.
Den, som øver vold, truer med at øve vold eller offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter trussel om vold mod nogen, hvem det påhviler at handle i medfør af offentlig tjeneste eller hverv, under udførelsen af tjenesten eller hvervet eller i anledning af samme, eller som på lige måde søger at hindre en sådan person i at foretage en lovlig tjenestehandling eller at tvinge ham til at foretage en tjenestehandling, straffes med bøde eller fængsel indtil 8 år. Ved fastsættelse af straffen skal det indgå som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået, mens eller i umiddelbar forlængelse af at der i området foregår grov forstyrrelse af ro og orden på offentligt sted, eller at forholdet er begået mod den pågældende i dennes fritid.

Relaterede nyheder