07. feb. 2024

OK24: Her kan du se kravene til overenskomstforhandlingerne

VSL har præsenteret vores krav til de offentlige overenskomstforhandlinger. Du kan se dem her sammen med de generelle krav fra Centralorganisationers Fællesudvalg (CFU).

OK24
Billede til nyheden OK24: Her kan du se kravene til overenskomstforhandlingerne
De offentlige overenskomster skal fornyes i 2024. VSL har fremsendt sine krav

I 2024 skal alle offentligt ansatte have nye overenskomster.

Det vil sige, at hvis du er ansat inden for staten, regionerne eller kommunerne, så skal din overenskomst snart fornyes.

Det er Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening (VSL), der skal forhandle din overenskomst. Vi forhandler med arbejdsgiverne for at sikre din løn, din pension, ferie- og fridage og ordentlige arbejdsvilkår.

Nedenfor kan du se de krav, vi har fremsendt. Du kan også se kravene fra Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU).

VSL’s krav

Løn

 • Midler til stigning på alle løngrupperne
 • Midler til at finansiere nedlæggelse af løngruppe 1
 • Provenuet ved afskaffelse af helligdagskompensationen for arbejde på store bededag anvendes til løn, pension eller frihed

Arbejdstid

 • Regler for varsling/omvarsling af arbejdstid
 • Betaling for kørsel ved tilkald på rådighedsvagt
 • Fridage

Pension

 • Fritvalg

Elever/lærlinge

 • Væsentlige forbedringer for elever og lærlinge

Centrale tillæg

 • Bedre sikring af Ministerchauffører ved nedlæggelse eller sammenlægning. Ministerier skal samarbejde om at få tiloversblevne chauffører ansat i ledige stillinger. Tiloversblevne chauffører skal overgå til afløserordningen indtil da

Øvrige krav

 • Forhøjelse af rådighedstillægget for Ministerchauffører begrundet i de højere og højere fleksibilitetskrav der stilles til den enkelte chauffør
 • Seniorordning for Ministerchauffører. Max timeantal på rådighedstiden

Derudover tages der forbeholdskrav for følgende:

 • Forbehold for at rejse modkrav i forhold til krav fra arbejdsgiverside
 • Forbehold for at rejse krav som konsekvens af ændringer af relevant lovgivning
 • Forbehold for at rejse krav som konsekvens af de generelle forhandlinger mellem Finansministeriet og CFU
 • Forbehold for at rejse krav som konsekvens af indgåelse af aftaler i øvrigt på det offentlige arbejdsmarked

CFU’s generelle krav ved aftale- og overenskomstforhandlingerne 2024

Løn

 1. Generelle procentuelle lønstigninger, der forbedrer reallønnen
 2. En reguleringsordning, der baseres på det fagligt set mest korrekte beregningsgrundlag og dermed sikrer en reel parallel lønudvikling i forhold til det private arbejdsmarked, idet det forudsættes, at midler fra trepartsaftale om løn- og arbejdsvilkår holdes uden for reguleringsordningen
 3. Midler til organisationspuljer med sikkerhed for anvendelse
 4. Der afsættes midler til forhøjelse af lokallønspuljer
 5. Forbedring og modernisering af Rammeaftale om nye lønsystemer
 6. Præcisering af lønanciennitetsbestemmelserne
 7. Provenuet fra manglende udbetaling af særydelser/kompensation som følge af afskaffelse af store bededag tilbageføres til de relevante centralorganisationer
 8. Lønforhøjelser øremærket til de lavestlønnede grupper i staten

Pension

 1. Forbedringer af bestemmelserne i fællesoverenskomsterne (fælles regelsæt)
 2. Minipensionen afskaffes

Fleksibilitet mv.

 1. Udbygning af central aftale om opsparing af frihed
 2. Mulighed for etablering af opsparingskonto

Arbejdstid

 1. Der etableres en pligt til at indgå lokalaftaler om fleksibel arbejdstid
 2. Fastsættelse af rammer for lokale flekstidsaftaler i statens arbejdstidsaftale
 3. Indførelse af minimumsregler om varsling af arbejdstid og fridage, herunder også ved ændring/omlægning af planlagt tjeneste samt krav om godtgørelse, hvis varslerne ikke overholdes.
 4. Ret til weekendfrihed for døgnansatte i form af placering af 26 fridage i sammenhæng på lørdage og søndage
 5. Modernisering og forbedringer af de generelle regler for merarbejde for medarbejdere uden højeste arbejdstid
 6. I aftale om natpenge mv. for tjenestemænd i staten ændres § 2, nr. 1 til at omfatte hele weekenden fra kl. 00 lørdag til mandag kl. 06, og § 2, nr. 2 slettes
 7. Udvidelse af tilkaldebegreb i statens arbejdstidsaftale
 8. Implementering af tidsregistrering samt opfølgning
 9. Ret til at gå på deltid med henblik på at gå på delpension

Leder/chefområdet

 1. Omklassificeringer og cheflønspulje/dommerpulje
 2. Forbedring af løn for chefer ansat på rammeaftalen for kontraktansatte chefer i staten og løngruppe 1 og 2
 3. Ændrede åremålsvilkår og præcisering af anvendelsesområdet for åremålsansættelse af chefer i staten
 4. Forbedret afskedsbeskyttelse for chefer på institutioner omfattet af chefaftalerne på Undervisningsministeriets og Uddannelses- og Forskningsministeriets område
 5. Ophævelse af puljestyringen for ansatte på universiteter mv., som er omfattet af aftalen om chefløn

Senior

 1. Forbedringer af aftale om seniorbonus og seniordage
 2. Krav om forbedringer af aftale om seniorordninger

Ferie

 1. Forhøjelse af ferietillægget
 2. En opsagt lønmodtager, der har optjent og ikke afviklet mindst 10 dages ferie på opsigelsestidspunktet, skal altid have ret til at medtage 10 feriedage til næste arbejdsgiver til afholdelse i hovedferieperioden, eller for lønmodtagere med skolesøgende børn, i skolernes sommerferie
 3. Kompensationen på hhv. 1,8 og 3,6 timers betalt frihed for hver omlagt feriedag forhøjes til hhv. en halv og en hel fridag for hver omlagt feriedag

Kompetenceudvikling

 1. Videreførelse og forbedring af aftalerne om henholdsvis Den Statslige Kompetencefond og Organisering af parternes fælles arbejde med kompetenceudvikling
 2. Videreførelse og forbedring af Aftalen om kompetenceudvikling
 3. Indenfor OAO’s fondsområder videreføres særlige indsatser, og ny model for anvendelse af fondsmidler afprøves

Folkekirken

 1. Samarbejde og samarbejdsudvalg i folkekirken på vilkår svarende til (med de nødvendige modifikationer) SU-aftalen
 2. Alle dele af folkekirkens personale skal omfattes af den statslige TR-aftale med aftalte modifikationer eller en tilsvarende TR-aftale

Samarbejdsaftalen

 1. SU-grunduddannelsen skal være obligatorisk for alle ledere og medarbejderrepræsentanter
 2. Samarbejdsudvalget skal fastlægge retningslinjer og følge op på virkningen heraf ift. arbejdsrelateret stress og krænkende handlinger
 3. Udvidelse og tydeliggørelse af ledelsens forpligtelse til information og drøftelse i SU
 4. Videreførelse af Samarbejdssekretariatet
 5. Ændring af proceduren for behandling af klager, fremsendt til Samarbejdsnævnet

TR/Den danske model

 1. Udvidet ret til valg af tillidsrepræsentanter på geografisk adskilte arbejdspladser
 2. Det præciseres, at TR har mulighed for i arbejdstiden at mødes med nyansatte medarbejdere
 3. Udvidet ret til valg af tillidsrepræsentanter på store arbejdspladser
 4. Bedre vilkår for tillidsrepræsentanternes arbejde, så det bliver mere attraktivt at være tillidsrepræsentant.
 5. Ret til valg af TR i arbejdstiden
 6. Orientering af tillidsrepræsentanter forud for ansættelse af vikarer eller tidsbegrænset
 7. Bedre beskyttelse af tillidsrepræsentanter
 8. Etablering af en udviklingsfond, som understøtter den danske model på det offentlige område, jf. 3-partsaftale om løn og arbejdsvilkår

Arbejdsliv/bæredygtigt arbejdsliv/arbejdsmiljør

 1. Sikker og sund tilrettelæggelse af natarbejde via implementering af anbefalingerne fra NFA
 2. Videreførelse af den frivillige lederuddannelse i psykisk arbejdsmiljø samt initiativer til forbedring af chefer og lederes psykiske arbejdsmiljø
 3. Indgåelse af rammeaftale om inklusion af medarbejdere med særlige behov
 4. Indgåelse af rammeaftale om diversitet på arbejdspladserne
 5. Onboardingprogrammer for nyuddannede i staten

Barsel, adoption, omsorgsdage, barns sygdom

 1. Flere ugers løndækning
 2. Løndækning af nye grupper
 3. Øget ret til fravær og fleksibilitet til pasning af syge børn

Kunstig intelligens (AI)

 1. Forpligtende samarbejde om indførelse og anvendelse af AI

Øvrige generelle vilkår

 1. Forbedrede forhold i forbindelse med uansøgt afsked
 2. Det præciseres, at tjenesterejseaftalens § 22, stk. 4 skal forstås således, at de gratis hovedmåltider skal have samme kostmæssig kvalitet som de måltider, den ansatte har adgang til på det faste tjenestested
 3. Bedre vilkår for tidsbegrænsede ansatte
 4. Ansatte skal have adgang til højere timetal, fuldtid og/eller helårsbeskæftigelse
 5. Bedre vilkår for statslige medarbejdere, der berøres af flytning af arbejdspladser
 6. Indførelse af ret til ét fast tjenestested for ansatte på undervisnings- og forskningsområdet

Udenfor aftaleområdet

 1. Procentregulering af tjenestemandspensioner og efterindtægt fastsættes til den del af rammen ved OK24, der afsættes til egentlige lønformål (generelle lønstigninger, puljer til lokale lønforhandlinger, cheftillæg mm.)

Forbeholdskrav

 1. Der tages forbehold for fremsættelse af krav i forlængelse af udfaldet af verserende sager for domstole eller voldgiftsretter
 2. Der tages forbehold for fremsættelse af krav, der følger ændringer på det øvrige arbejdsmarked, i lovgivningen eller i kommende 3-partsaftaler

Tip en kollega
I tilfælde af sammenbrud i overenskomstforhandlingerne kan der opstå konflikt. For at modtage konfliktunderstøttelse skal man være meldt ind i fagforeningen inden den 1. marts.

Som medlem kan du anbefale din kollega at blive medlem. Som tak for hjælpen får både du og din kollega et supergavekort på 300 kroner.

Læs mere om konflikt her

Du kan læse mere om overenskomster her

Relaterede nyheder