15. aug. 2022

Man skal kunne tælle til 120 dage

Er du ansat på en overenskomst med 120 dages reglen om sygdom, er det en god ide at lade fagforeningen rådgive dig, hvis du er langtidssygemeldt. Du kan nemlig risikere et forkortet opsigelsesvarsel. Men hvis du er delvist syge- eller raskmeldt, skal der tælles timer og ikke dage.

Faglig
Billede til nyheden Man skal kunne tælle til 120 dage
Hvis du er delvist syge- eller raskmeldt, skal der tælles timer og ikke dage. Foto: Shutterstock

Når du er ansat på en overenskomst med 120 dages reglen, kan du blive afskediget med et forkortet varsel på kun en måneds opsigelse fremfor det normale overenskomstmæssige opsigelsesvarsel.

Et medlem i CPH Parkering blev afskediget på grundlag af 120 dages reglen, fordi han var syg 120 dage i streg. Medlemmet blev opsagt på den 122. sygedag.

Medlemmet var vendt tilbage til sit arbejde og var delvist raskmeldt. Det indebar, at han arbejdede 3 – 4 timer om dagen.

Medlemmet fik i stedet 5 måneders opsigelse
Problemet var, at CPH Parkering havde talt dage, men når man er delvist sygemeldt eller delvist raskmeldt, skal der tælles timer. Derfor henvendte fagforeningen sig til CPH Parkering for at få et lokalt forhandlingsmøde og kunne oplyse CPH parkering om, at de havde talt forkert. De havde afskediget medlemmet på 118,55 dag.

CPH Parkering erkendte, at de ikke havde talt timer. Derfor måtte arbejdsgiveren betale medlemmets opsigelsesvarsel på 5 måneders opsigelse.

Sådan tæller vi
Ved opgørelsen af 120-dages reglen gælder, at de 120 dage skal ligge inden for 12 på hinanden følgende måneder. Optællingen følger ikke kalenderåret eller andet, men kan ske på et hvilket som helst tidspunkt på baggrund af de forudgående 12 måneder.

Der skal tælles både hele og delvise sygedage. Det er dog fastslået, at der ikke er noget til hinder for, at det kan aftales, at delvise sygedage ikke tælles med. Dette er dog under forudsætning af, at aftalen indgås på et tidspunkt, hvor arbejdsgiver ikke allerede har forpasset sin ret til at opsige medarbejderen med forkortet varsel efter en af beregningsmetoderne.

Sådan beregnes der
Hvis en medarbejder er syg en hel dag, tælles dette som en hel dag. Det er uanset hvor mange timer den pågældende medarbejder skulle have været på arbejde. En sygedag, hvor man slet ikke møder ind, er altså en dag i 120-dages opgørelsen, og der skal ikke tages stilling til, hvorvidt medarbejderen skulle have haft en kort eller en lang arbejdsdag.

Ved beregning af 120 sygedage medregnes også søn- og helligdage, hvis medarbejderen er syg omkring weekenden eller helligdagene (altså før og efter).

Delvis sygemelding tælles i timer, der så omregnes til hele dage
Hvis medarbejderen derimod er deltidssygemeldt, er det netop afgjort af Højesteret, at der ikke ved opgørelsen kan foretages et skønnet fravær på søn- og helligdage og andre arbejdsfrie dage.

Ved deltidssygemelding kan derfor alene fravær, som skulle have været på arbejdsdage, tælles med.

Går medarbejderen hjem fra arbejde på grund af sygdom, kan dette fravær også tælles med i den faktiske fraværstid.

Tilbyder en medarbejder undervejs i et sygeforløb, at vedkommende kan genoptage arbejde delvist, får det også betydning for tælling af 120-dage. Accepterer en arbejdsgiver, at medarbejderen starter på deltid, skal kun den faktiske fraværstid tælles med i 120-dages opgørelsen.

Ønsker arbejdsgiveren derimod ikke, at medarbejderen kommer tilbage på deltid, kan de fremtidige sygedage fortsat tælles som hele fraværsdage.

Kontakt din tillidsrepræsentant eller fagforening, hvis du skal have hjælp i forbindelse med længere tids sygdom.

Relaterede nyheder