28. sep. 2022

Tjenestemænd udlånt til Coor føler sig klemte

I forbindelse med bølge 2 af Statens Facility Management er tjenestemænd, som er omfattet af VSL-overenskomsten blevet udlånt til Coor. De føler sig klemt og glemt, og flere er sygemeldt.

Arbejdsmiljø
Billede til nyheden Tjenestemænd udlånt til Coor føler sig klemte
Conni Lorentsen, VSL

Ved bølge 2 blev overenskomstansatte virksomhedsoverdraget til Coor 1. maj 2022, men tjenestemændene på området er fortsat ansat af Staten og nu udlejet til Coor. Det betyder, at Coor er deres arbejdsgiver i hverdagen, og Staten ved Bygningsstyrelsen er deres formelle arbejdsgiver.
For eksempel kan Coor indkalde til sygesamtaler, men det må ikke have ansættelsesretslige konsekvenser, da det ansættelsesretslige ansvar ligger i Bygningsstyrelsen.
”Boligstyrelsens udlejning af tjenestemænd er det værste eksempel, vi har set på, at man belejligt glemmer alt om en medarbejdergruppe, som jo fortsat er statsansatte og dermed deres ansvar,” siger faglig sekretær Conni Lorentsen fra VSL.

Fra spændende opgaver til servicemedarbejder
Mange af tjenestemændene havde gennem tiden fået administrative opgaver, nogle havde ledelsesansvar, andre var sagsbehandlere.
”Vi har set flere eksempler på medarbejdere, som havde mange spændende administrative opgaver før, men efter overgangen til Coor blev alle administrative opgaver fjernet. Nu skal de kun lave facilityopgaver, dække op til møder o.l.,” fortæller Conni Lorentsen. ”Det betød også, at alle funktionstillæg blev fjernet.”
For nogle har dette haft den konsekvens, at de er blevet sygemeldt, og et medlem har for nyligt fået sygdommen anmeldt som en arbejdsskade.

Har mistet 70.000 kroner om året
”Et medlem har mistet funktionstillæg på 70.000 kroner om året. 70.000 kroner er en enorm lønnedgang. Samtidig er alle medlemmets spændende opgaver som sagsbehandler forsvundet. Opgaver, som medlemmet havde haft i 30 år. En dygtig erfaren tjenestemand blev placeret i facillityafdelingen, og en uerfaren HK’er blev ansat til at overtage sagsbehandleropgaverne. Det giver jo ingen mening. Nu er medarbejderens telefoner og mail lukket, så ingen kan trække på den store erfaring længere,” beskriver Conni Lorentsen.

Nå, du er en af dem? Tjenestemændene føler sig peget ud
Tjenestemændene er en lille gruppe med særlige ansættelsesvilkår. Den private virksomhed Coor har ingen erfaringer med tjenestemandsansættelser.
”Flere medlemmer har fortalt om, hvordan de dagligt skal høre for, at de er tjenestemand og ikke tjener det samme som de andre, og er ansat på andre vilkår. De føler sig peget ud og udskammet,” fortæller Conni Lorentsen.

Ikke styr på noget
Mange medlemmer oplever, at der ikke længere er styr på planlægning af arbejdsopgaver og deres ansættelsesvilkår.
Alle gamle rutiner og arbejdsgange er væk. Nogle er gået fra en travl hverdag til en dagligdag som servicemedarbejder, hvor opgaverne ikke er planlagt, så der opstår flaskehalse, og nogle dage er der slet igen arbejdsopgaver. Mailen er lukket ned, og den telefon, Coor stiller til rådighed, virker ikke.
”Et medlem har fortalt om, hvordan meget af dagen nu går med at vente. Alt flyder. De venter på håndværkere, de venter på opgaver, og de venter på at få nye ledere og kolleger. Alt det, de havde styr på før, sejler nu. Normalt ville de for eksempel nemt få flyttet og malet et kontor. Nu kan det trække ud i flere måneder,” fortæller Conni. ”Det går naturligvis ud over arbejdsglæden og den faglige stolthed.”
Sammenhængkraften er forsvundet. Før hjalp man hinanden og arbejdede sammen, men nu er der en masse ting, de ikke må, fordi det ikke er en af Coors opgaver. Kollegerne fra ministeriet eller styrelsen kan ikke forstå, at deres gamle kolleger ikke kan hjælpe som før, og at det hele tager så lang tid.

Nye ledere og rod med lønnen  
”Medarbejderne oplever også, at lederne i Coor skiftes ud hele tiden, og at deres nye kolleger kun bliver kort tid i jobbet. De når kun lige at lære dem at kende, så kommer der en ny kollega eller leder. De nye ledere ved ikke, hvad der forventes af de udlånte medarbejdere, og de ved slet ikke noget om reglerne for tjenestemænd,” siger Conni.
Der har også været rod med lønudbetalingen fra Bygningsstyrelsen. Flere medlemmer har kontaktet fagforeningen, fordi de har fået for lidt udbetalt i løn. Nogle fik også dobbeltløn, så de måtte betale løn tilbage, men de mistede samtidig boligsikring og andre offentlige ydelser.
Der har også været problemer med løntræk af kontingent til fagforening og a-kasse, låneforening og forsikringer.
”Jeg anbefaler, at alle tjekker, om de bliver trukket korrekt til forsikring, fagforening og låneforening,” siger Conni.

Føler sig svigtet af Bygningsstyrelsen
Tjenestemændene føler sig alene med deres problemer, fordi der ikke er så mange af dem.
Tjenestemændene føler sig svigtet af Bygningsstyrelsen, som ikke følger op og aldrig lader høre fra sig, selvom Staten ved Bygningsstyrelsen fortsat er deres arbejdsgiver.
De er en del af Coor, men de er ikke med på personalelisten, og de er heller ikke en del af personalet i Bygningsstyrelsen.
Fra at være en af kollegerne i et ministerie eller styrelse, er de nu hverken ansat på deres gamle arbejdsplads eller i Coor. De bliver for eksempel ikke inviteret til julefrokost nogen af stederne.

Hvor meget skal tjenestemænd tåle?
VSL har kontaktet Bygningsstyrelsen, da de har erfaret, at der sker flere overtrædelser af reglerne for tjenestemænd.
Flere af de udlånte tjenestemænd har ikke fået en opgørelse over tilgodehavende ferie, overtid og feriefridage, sådan som de har krav på, og der er fortsat udfordringer med løntræk.
Merarbejde giver også udfordringer, Der er ikke indgået en aftale om flekstid, men alligevel oplever nogle tjenestemænd, at de ikke får den betaling for merarbejde, som de har ret til.
”Vi ser eksempler på lønsedler, hvor der står flekstid og ikke arbejdstid + merarbejde. Men vi har jo ikke en fleksaftale, så det går ikke. På den måde bliver medlemmer snydt for tillæg, og det burde Bygningsstyrelsen vide,” påpeger Conni Lorentsen.
Retningslinjerne for, hvad en tjenestemand må tåle, skal også drøftes med Bygningsstyrelsen.
”For nyligt fik nogle af de udlånte tjenestemænd mail fra Coor om, at de nu skal hjælpe til i flere ministerier, fordi der mangler personale,” fortæller Conni Lorentsen fra VSL. ”Men det må de ikke. Det første år efter, de er overdraget, må de kun arbejde ét sted.”
”Dette er en af de mange eksempler på, at hverken Coor eller Bygningsstyrelsen kender de grundlæggende regler og aftaler,” påpeger hun.

Kontakt fagforeningen
Conni fra VSL er i kontakt med mange af de udlånte tjenestemænd. Hun opfordrer til, at alle medlemmer bruger fagforeningen. Ofte er der kun 1 eller 2 tjenestemænd i en afdeling, og det betyder, at mange føler sig alene, og at der bliver peget på den som nogle, der er anderledes og besværlige.
”Det er mit klare indtryk, at de alle føler sig klemte. At de oplever, at kvaliteten af arbejdet er faldet, og at deres erfaringer ikke bliver anerkendt,” siger Conni Lorentzen fra VSL. ”Husk, at hvis du får behov for en snak om det psykiske arbejdsmiljø, så kontakt Martin Nielson i VSL. En tjenestemand har i dag fået anmeldt udfordringerne som en arbejdsskade på grund af det dårlige psykiske arbejdsmiljø.”

Bygningsstyrelsens svar på kritikken

Vi har forelagt Bygningsstyrelsen kritikken fra tjenestemændene.

HR-chef Susanne Nielsen har svaret:

Hvad har I orienteret medarbejderne om med hensyn til deres opgaver i forbindelse med, at de er blevet udlånt til Coor? Flere nævner, at de ikke har fået en afklaring af deres opgaver.
Svar: Bygningsstyrelsen har igennem forløbet fra udbud til indgåelse af kontrakt og opstart den 1. maj 2022 inviteret til 3 orienteringsmøder, som har været henvendt til de overenskomstansatte og tjenestemænd, som varetager serviceopgaver. Det første møde blev afholdt på to datoer: den 30. november 2020 den 8. december 2020. Herefter har jeg selv deltaget i informationsmøde den 26. januar 2021 og den 7. september 2021. Udover de 3 orienteringsmøder, blev der også sendt 4 infobreve, som er vedhæftet. Invitationer til møderne og infobreve har været sendt til vores HR-kontaktpersoner i hver institution, som har ansvaret for at videreformidle til deres relevante medarbejdere.

Efter udmelding om at Coor skulle være leverandør på statens facility management, bølge 2, har Coor i perioden december 2021 – februar 2022 holdt fælles informationsmøder. Coor har i perioden den 7. december 2021 og 11. januar 2022 afholdt 12 § 5-møder for dem, som skulle virksomhedsoverdrages, hvor Bygningsstyrelsen opfordrede HR-kontaktpersonerne i hver institution til også at invitere tjenestemændene med. Herefter har Coor holdt møder med hver enkelt tjenestemand om kompetenceafklaring. Før driftsstart har alle tjenestemænd haft mindst ét møde med deres nye leder fra Coor om deres opgaver.

Tjenestemændene har løbende kunne kontakte Coor, og Coor har været tydelige omkring, at de har stillet op til supplerende møder, hvis det var ønsket.

Den 1. april 2022 og 5. april 2022 (ekstra møde for tjenestemændene i Udenrigsministeriet) inviterede BYGST og Coor til et fælles informationsmøde alene for de 10 tjenestemænd. Her fortalte Coors HR-direktør Ulla Amtoft om Coor som virksomhed generelt fx om deres værdier og forbedringskultur, om kontrakten med Bygningsstyrelsen, og at tjenestemændene på denne kontrakt skulle løse opgaver inden for kategorien "Andre interne service": 
Andre interne services

  • Reception og omstilling
  • Servicecenter
  • Post og varemodtagelse
  • Kopimaskinesupport og kontorartikler
  • Print og kopiering
  • Vagt og sikkerhed
  • Handymænd-opgaver
  • Flytteservice og optimering

Derudover fortalte Ulla Amtoft om tidsregistrering, mulighed for deltagelse i Coors personaleforening, eksempler på relevant kompetenceudvikling mm.
Bygningsstyrelsen orienterede om, at tjenestemændene følger med deres primære arbejdsopgaver, og at de derfor er blevet udlånt til at løse serviceopgaver for Coor.

Hvad gør I for at tjenestemændene skal føle, at de har et tilhørsforhold til Bygningsstyrelsen? De er ikke længere en del af de ministerier eller styrelse, som de arbejder i, og de er ikke en del af Coor. Svar: Ligeledes fra det fælles informationsmøde: Tjenestemændene vil have deres daglige arbejde og kompetenceudvikling hos Coor, Coor har ledelsesretten, som betyder at Coor står for arbejdsfordeling, tilrettelæggelse af arbejdstid, ferie og pauser mv. – i overensstemmelse med Statens og Bygningsstyrelsens regler og kutymer. Det er derfor Coor, som tjenestemændene fremover vil få deres daglige og dermed største tilknytning til.

Som eksempel på Bygningsstyrelsens kutymer beskrev jeg, at alle medarbejdere har fri med løn d. 5. juni (Grundlovsdag), 24. december og 31. december. Derudover opfordrer vi til, at alle medarbejdere afvikler ferie, særlige feriedage, afspadsering eller lignende i perioden d. 27. til d. 30. december samt fredag efter Kristi Himmelfartsdag. Bygningsstyrelsen har en seniorpolitik for medarbejdere i aldersgruppen fra 62 år som betyder, at er mulighed for at drøfte fremtid og arbejdsopgaver. Derudover kan der efter direktionsgodkendelse indgås en senioraftale.

Endelig blev der informeret om at tjenestemændene er automatisk medlem af Bygningsstyrelsens personaleforening med en årlig sommerfest og julefrokost, hvor deltagelsen er med egenbetaling samt deltagelse i DHL. Endelig yder Bygningsstyrelsen tilskud til reception for de medarbejdere, der ønsker at fejre deres 25, 40 eller 50 års jubilæum i staten. Derudover modtager medarbejderen blomster, et jubilæumsgratiale og en fridag i forbindelse med receptionen.

Tjenestemændenes mails er lukket, og de har ikke længere computere. Hvordan tager I højde for det, når I skal kommunikere med dem? Hvordan kommunikerer i med dem?
Svar: Fra det fælles informationsmøde: "Bygningsstyrelsen kan kontaktes via hr@bygst.dk." Bygningsstyrelsen kommunikerer fortrinsvist til tjenestemændene via deres Digital Post/e-boks.

Der er ingen flekstidsaftale med VSL. Hvordan kan de så gå til, at tjenestemænd har flekstimer og ikke merarbejde på deres lønseddel?
Svar: Det overrasker mig, og lyder som en fejl. Send mig gerne nærmere oplysninger, så undersøger vi det nærmere.

Hvordan sikrer I, at tjenestemændene får en oversigt over tilgodehavende ferie, overtid og feriefridage?
Svar: Fra det fælles informationsmøde: "Bygningsstyrelsen sender dig hver måned oversigt over din tidsregistrering og saldi på ferie mv." Opgørelser for maj, juni og juli er fremsendt. Men for opgørelserne i august måned må jeg indrømme, at vi har haft systemmæssige udfordringer, så vi foretager en ekstra kvalitetsgennemgang. Det har desværre betydet, at kun 3 tjenestemænd har fået opgørelsen vedr. august, og at de sidste 7 tjenestemænd ikke har fået den seneste opgørelse. Jeg har lovet Conni Lorentsen fra VSL, at disse opgørelser kan fremsendes senest med udgangen af uge 40.

Flere tjenestemænd føler, at der mangler afklaring af opgaver. Coor mener at der er opgaver tjenestemændene ikke skal lave. Men ministeriet forventer at tjenestemændene laver de samme opgaver. Så føler de sig i klemme. Hvor skal de henvende sig?
Svar: Når Coor overtager en kontrakt, skal alle medarbejdere på kontrakten fortsætte med at udføre de opgaver, de hele tiden har løst. Over tid vil der forekomme ændringer, og her har medarbejderne dialog med deres daglige leder om ændringer i opgaver. Derfor skal tjenestemændene tale med deres daglige leder hos Coor, hvis de oplever, at minsterierne mangler information om de serviceopgaver, der skal leveres. Tjenestemændene skal ikke have dialogen med ministerierne, det vil være Driftchefen fra Coor, som varetager denne opgave.

Se mere

Om bølge 2 af Statens Facility Management

Fra 1. maj 2022 fik Coor Service Management opgaven med 7 serviceydelser: kantine, rengøring, intern service, indvendig vedligehold, udendørsarealer, vagt og sikkerhed samt affaldshåndtering til 55 statslige institutioner i københavnsområdet – herunder departementer. Kontrakten løber i 7 år og betyder, at VSL-medlemmer i statslige institutioner får ny arbejdsgiver.
Tjenestemændene er fortsat ansat af Staten, og er alle flyttet til Bygningsstyrelsen. De er udlejet til Coor og løser nu nye opgaver på deres gamle arbejdspladser.

Læs mere her

Relaterede nyheder